فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 159
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 13
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 159
تعداد کل متقاضیان فناوری : 13
آیتم یافت شده برای شما : 22
42
4 ماه پیش
عرضه فناوری
178
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
176
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
181
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
191
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
217
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
166
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
202
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
179
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
593
10 ماه پیش
عرضه فناوری
784
10 ماه پیش
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید