فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 25
95
7 ماه پیش
عرضه فناوری
222
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
226
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
224
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
243
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
266
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
220
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
243
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
204
9 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
617
one year ago
عرضه فناوری
820
one year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید