فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 71
268
one year ago
عرضه فناوری
367
one year ago
عرضه فناوری
326
one year ago
عرضه فناوری
371
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
350
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید