فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 25
342
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
365
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
294
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
205
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
421
one year ago
عرضه فناوری
1456
one year ago
عرضه فناوری
379
one year ago
عرضه فناوری
981
2year ago
عرضه فناوری
1013
2year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید