فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 25
333
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
353
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
283
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
203
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
400
one year ago
عرضه فناوری
1313
one year ago
عرضه فناوری
361
one year ago
عرضه فناوری
976
2year ago
عرضه فناوری
1000
2year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید