فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 160
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 160
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 19
176
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
202
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
101
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
111
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
224
6 ماه پیش
عرضه فناوری
196
6 ماه پیش
عرضه فناوری
191
6 ماه پیش
عرضه فناوری
249
7 ماه پیش
تقاضای فناوری
848
10 ماه پیش
عرضه فناوری
823
10 ماه پیش
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید