فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 25
316
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
334
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
256
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
196
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
381
one year ago
عرضه فناوری
1136
one year ago
عرضه فناوری
345
one year ago
عرضه فناوری
964
2year ago
عرضه فناوری
978
2year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید