فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 160
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 13
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 160
تعداد کل متقاضیان فناوری : 13
آیتم یافت شده برای شما : 26
42
4 ماه پیش
عرضه فناوری
220
6 ماه پیش
عرضه فناوری
150
6 ماه پیش
عرضه فناوری
178
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
176
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
181
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
191
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
217
6 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید