فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 27
370
one year ago
عرضه فناوری
301
one year ago
عرضه فناوری
371
one year ago
تقاضای فناوری
330
one year ago
تقاضای فناوری
280
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
346
one year ago
عرضه فناوری
345
one year ago
عرضه فناوری
400
one year ago
عرضه فناوری
1321
one year ago
عرضه فناوری
362
one year ago
عرضه فناوری
350
one year ago
عرضه فناوری
974
2year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید