فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 27
409
one year ago
عرضه فناوری
311
one year ago
عرضه فناوری
382
one year ago
تقاضای فناوری
342
one year ago
تقاضای فناوری
288
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
356
one year ago
عرضه فناوری
360
one year ago
عرضه فناوری
421
one year ago
عرضه فناوری
1456
one year ago
عرضه فناوری
379
one year ago
عرضه فناوری
358
2year ago
عرضه فناوری
999
2year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید