فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 50
296
one year ago
عرضه فناوری
324
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
363
one year ago
تقاضای فناوری
323
one year ago
تقاضای فناوری
276
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید