فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 23
186
12 ماه پیش
عرضه فناوری
306
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
316
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
295
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
355
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
332
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
303
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
334
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
255
one year ago
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
683
2year ago
عرضه فناوری
942
2year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید