فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 23
163
10 ماه پیش
عرضه فناوری
281
12 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
280
12 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
275
12 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
316
12 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
319
12 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
284
12 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
304
12 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
243
12 ماه پیش
مشاهده رویداد وابسته
عرضه فناوری
667
one year ago
عرضه فناوری
905
one year ago
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید