فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 159
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 13
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 159
تعداد کل متقاضیان فناوری : 13
آیتم یافت شده برای شما : 13
205
6 ماه پیش
تقاضای فناوری
150
6 ماه پیش
تقاضای فناوری
249
7 ماه پیش
تقاضای فناوری
258
7 ماه پیش
تقاضای فناوری
229
7 ماه پیش
تقاضای فناوری
164
7 ماه پیش
تقاضای فناوری
314
7 ماه پیش
تقاضای فناوری
177
7 ماه پیش
تقاضای فناوری
895
10 ماه پیش
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید