فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 14
331
12 ماه پیش
تقاضای فناوری
290
12 ماه پیش
تقاضای فناوری
392
one year ago
تقاضای فناوری
476
one year ago
تقاضای فناوری
251
one year ago
تقاضای فناوری
476
one year ago
تقاضای فناوری
272
one year ago
تقاضای فناوری
1015
one year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید