فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 14
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 14
آیتم یافت شده برای شما : 14
350
one year ago
تقاضای فناوری
312
one year ago
تقاضای فناوری
415
one year ago
تقاضای فناوری
520
one year ago
تقاضای فناوری
268
one year ago
تقاضای فناوری
500
one year ago
تقاضای فناوری
298
one year ago
تقاضای فناوری
1041
2year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید