فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 159
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 13
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 159
تعداد کل متقاضیان فناوری : 13
آیتم یافت شده برای شما : 158
59
4 ماه پیش
عرضه فناوری
42
4 ماه پیش
عرضه فناوری
112
5 ماه پیش
عرضه فناوری
240
6 ماه پیش
عرضه فناوری
155
6 ماه پیش
عرضه فناوری
220
6 ماه پیش
عرضه فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید